altena
2216

Praat mee!

Inspelen op klimaatverandering

Inspelen op klimaatverandering

We merken in Altena dat het klimaat verandert aan de hevige buien die soms voor wateroverlast zorgen. Inspelen op klimaatverandering kan geld en ruimte kosten.

 

De vraag is welke middelen je inzet om in te spelen op de steeds grotere pieken in de neerslag?

 

 

Vergeet u niet uw ideeën, mening en argumenten te geven in onderstaand reactievenster. We zijn erg benieuwd!

Deel

Rating

0 ( 0 reviews)

Reacties

 • Sinds enkele weken zie ik m.b.t. dit onderwerp in Dussen een positieve ontwikkeling: open water om overtollig regenwater te kunnen opvangen en mogelijk kan dit later ook weer als beregeningswater gebruikt worden. Oftewel: regenwater lokaal opvangen en lokaal mogelijk ook opnieuw gebruiken. Het lijkt er voor mij op dat de bodem steeds minder water vast kan houden, zoals nu ook duidelijk lijkt te worden in deze periode van droogte. Mogelijk speelt drainage, etc. hierbij ook een rol. Hierdoor is het volgens mij niet alleen zaak om na te denken over waterafvoer, maar ook het terug aanvoeren van water aan gemeentelijk groen, etc. en brandpreventie. Mijn voorstellingen hierin zijn helaas heel simplistisch: een elektrische auto (met grote watertank) om met vaste intervallen e.e.a. te beregenen, of een selectief- op iets grotere schaal- netwerk om water opnieuw aan te voeren. Een soort van circulair watermanagement.
  10-7-2018 16:48:17
 • Beste Herman , helemaal mee eens heb nog een optie, Hannie, waar water is……………..Hannie;-) Centraal in “Altena“ ligt het “komgebied “ ”Den Duyl, zo’n beetje het “Drielandenpunt” van Altena, realiseer hier een waterbuffer ( Unie van Waterschappen.) Als het hoost boven Altena, sla het Kostelijke water op, is het droog, laat het uitstromen in het gebied, eerst langs een rad om energie op te wekken. Verbreed/verbind vervolgens bestaande waterlopen vanaf deze Centrale buffer naar alle dorpen in Altena en je kunt echt aan de gang met de Regatta!!! • Symbolische verbinding van alle dorpen door waterwegen te verbreden/ aan te leggen • Langs deze waterlopen gelijk een pad aanleggen voor Paardrijdroutes • Vertrekpunt Fiets/Mountaindijk routes Uit karakterisering van het Land van Heusden en Altena in is de komgrond van Den Duyl naar voren gekomen als het gebied dat de meeste kansen biedt voor waterberging. Het verweven van functies is het in elkaars nabijheid brengen van functies en activiteiten op een dusdanige wijze dat er een ruimtelijke meerwaarde, vormen van synergie en complementariteit ontstaan. Verweving creëert of versterkt multifunctionele locaties. De bestaande ruimtelijke structuur en de ruimtelijke draagkracht vormen de randvoorwaarden. De wijze waarop, en de mate waarin het verweven haalbaar is, heeft te maken met de hinder of positieve effecten die nabijheid van andere functies teweegbrengen en met de mate waarin de activiteit de ruimtelijke structuur wijzigt. Het goed verweven van functies is tegelijk werken aan verdichting (Van Wesenbeeck & Pisman 1997). In het geval van Den Duyl betekent het dat er dus niet gestreefd moet worden naar een kwantitatieve verdichting van óf de veeteelt óf de waterberging. Dat zou namelijk betekenen dat óf de schaalvergroting van de veeteelt zulke proporties aanneemt dat de hele komgrond tot grasland wordt omgedoopt, óf de waterberging de overhand neemt waardoor Den Duyl verandert in een grote waterplas. In beide gevallen zou de een de ander verdringen en ontstaat er een monofunctioneel, monotoon landschap. En dat is niet gewenst. Er moet juist gezocht worden naar een kwalitatieve verdichting, een samenhang, waarbij het gaat om de interactie tussen de schaalvergroting van de veeteelt en de waterberging. Op de plaatsen waar deze interactie plaatsvindt, zal een overlapping van activiteiten ontstaan, waarin ook de recreatie ( maatschappelijke Zorg activiteit) zich kan mengen. Dat levert de gewenste multifunctionele locaties op, in een gebied waar zowel ruimte is voor veeteelt als waterberging. Bronnen: (Van Wesenbeeck & Pisman 1997). Waterboer in Aqua Valley Een fijnmazig waterbergingsnetwerk ingeweven in de schaalvergroting van de landbouw begeleiders DR. IR. J.G. Wallis De Vries (AO) PROF. DR. IR. B.E.J. De Meulder (S&B) IR. M. Honselaar (AO) IR. O.T.J. Devisch (S&B) student F. van Gastel s427866 (AO) TU/e datum 24.08.2006
  10-7-2018 2:55:10
 • Maak aan de rand van de dorpen boezems voor water opvang. Dit kan in combinatie met natuurontwikkeling en ommetjes.
  15-6-2018 9:45:43
 • Goed om te zien dat jullie dit thema hebben toegevoegd bij de omgevingsvisie, ik miste het onderwerp water al! http://hanviskie.blogspot.com/2018/06/het-water-de-baas-in-omgevingsvisie.html
  13-6-2018 11:55:26

Plaats een reactie