altena
2216

Praat mee!

Naar een multifunctioneel platteland

Naar een multifunctioneel platteland

Het aantal landbouwbedrijven neemt af met ongeveer 3% per jaar. Een deel van de vrijkomende agrarische bedrijven komt leeg te staan. Er lopen meerdere initiatieven voor vernieuwende functies, maar hier is nog geen beleid voor. De vraag is wat mogelijkheden zijn om het landelijke gebied multifunctioneler in te richten? Kunnen we ons beleid daartoe in de toekomst flexibeler maken?

 

Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen moeten altijd omgezet kunnen worden in een andere functie, zoals bedrijven, recreatie of wonen! 
 

Vergeet u niet uw ideeën, mening en argumenten te geven in onderstaand reactievenster. We zijn erg benieuwd!

Deel

Rating

0 ( 0 reviews)

Reacties

  • Verduurzaming van Altena’s landschap en cultuurhistorie moet voorop staan, een kwaliteitsslag in landschap, biodiversiteit en CO2-reductie zijn mogelijk door onder andere realisatie van natuurlijk klimaatbos(jes) als in een overwegend open landschap, in combinatie met een aan te leggen waterbuffer functie, een dubbelslag. Vorige week (27) kwam de “Unie van waterschappen” met een advies om te gaan kijken naar “waterbuffering”, waterschappen (dus ook onze nieuwe “Altena” )gemeente ondervinden dagelijks de gevolgen van de klimaatverandering, dijken, watersystemen moeten hierop worden aangepast om Nederland, Altena veilig en leefbaar te houden, maken. Een kans die we mi mogen aangrijpen door hier op te anticiperen. Door meerdere (Maatschappelijke) componenten eraan toe te voegen maakt het dat kosten kunnen worden gedeeld/gedekt bijv. door een mix van subsidie(s), uitgifte van CO2-certificaten aan bedrijven die CO2 uitstoten (ter compensatie) bestaande gebouwen kunnen gebruikt om een “Zorg” component te huisvesten Een rijke verscheidenheid aan inheemse en gebiedseigen beplanting zou moeten worden toegepast. Behalve zuurstofvoorziening (CO2-opname) leveren de bossen(jes) ook landschappelijke en natuurlijke meerwaarde op. Variatie in flora en fauna zal toenemen. Het plan vraagt wel beperkte omzetting van landbouwgrond en/of braakliggende terreinen (geen bouwgrond) naar natuur. Koppeling met zorg is mogelijk, schept op lange termijn veel werkgelegenheid, mensen hoeven de bruggen niet meer over voor hun zorg of revalidatie/maatschappelijk traject, logistiek een grote winst, parkeer problemen zijn in de vrije ruimte niet aan de orde maatschappelijke organisaties, lokale ondernemers en burger of andere participaties ondergebracht in een gekoppeld concept
    9-7-2018 23:57:23
  • Het is wel van belang dat de overblijvende agrarische bedrijven, geen last mogen hebben van de nieuwe bedrijvigheid.
    4-7-2018 19:54:08
  • De openheid moet worden beschermd omdat de bevolking dat erg belangrijk vindt en dit kenmerkend is voor de gemeente Altena. Vrijkomende Agrarische Gebouwen (VAB) mogen best een andere functie krijgen maar wel kleinschalig. Alles zal worden gerealiseerd via maatwerk. Onze zeer gemêleerde groep was bijna unaniem in deze mening tijdens de discussie op fort Altena. Persoonlijk denk ik dat ok de infrastructuur een beperkende factor is waarbij bijvoorbeeld erg veel bewegingen van verkeer in het buitengebied moet worden voorkomen. Windmolens in hout vind ik aperte onzin. Langs de A27 aan de westzijde van Werkendam naar Nieuwendijk is een veel betere optie. Er woont niemand en daar is al veel lawaai enzovoorts. Concentreren van windmolens lijkt me vanzelfsprekend. Niet overal een plukje windmolens. Zelfde geldt voor parken met zonnepanelen.
    15-6-2018 10:10:57

Plaats een reactie