Omgevingsvisie voor de gemeente Altena

De nieuwe omgevingswet voor de fysieke leefomgeving komt eraan. Daarmee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken en meer ruimte bieden aan lokale initiatieven in de samenleving. Kort gezegd: alles wat kan en mag in de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter organiseren.  Een van de instrumenten van de nieuwe wet is de omgevingsvisie. De omgevingsvisie bevat het strategische beleid voor de leefomgeving. Je kunt ook zeggen, dat dit de de hoofddoelen van onze gemeente zijn. We maken vanaf nu geen apart beleid meer voor thema’s als wonen, verkeer, industrie, landbouw of milieu. Dit beleid komt nu bij elkaar te staan in 1 document, de omgevingsvisie. De rijksoverheid heeft dit zo ingesteld, omdat u als burger of ondernemer dan sneller weet waar u aan toe bent als u een initiatief heeft. Wat we zien is dat de samenleving verandert en inwoners en ondernemers steeds makkelijker zelf initiatieven nemen en plannen aandragen. De gemeente wil de uitvoering hiervan met dit nieuwe beleid makkelijker gaan maken en loopt hiermee vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Deze visie wordt daarom anders dan anders. We nemen de vraagstukken uit de samenleving als uitgangspunt voor deze visie. Natuurlijk betrekken we daarbij het werk dat verzet is bij het opstellen van de Toekomstvisie Altena. De vragen en thema’s uit deze Toekomstvisie die gaan over de fysieke leefomgeving, zijn afgelopen twee maanden aangevuld en concreter gemaakt tijdens interviews die gehouden werden met inwoners, organisaties en ondernemers. 


Deze website neemt u mee in de ontwikkeling van de omgevingsvisie voor de nieuwe gemeente Altena. Blijf betrokken door u aan te melden en op de hoogte te blijven en lever waar mogelijk bijdragen door uw mening te geven, mee te denken en deel te nemen aan de bijeenkomsten die in de verschillende fasen van de ontwikkeling plaatsvinden.


Proces van de omgevingsvisie

De hoofdlijnen van onze aanpak

Wij doorlopen het proces om te komen tot een omgevingsvisie in 3 overzichtelijke stappen. Zo heeft het proces voor de totstandkoming van de omgevingsvisie een duidelijke lijn, waarbij de te nemen beslissingen stapsgewijs worden genomen:
  1. Vraagstukken en opgaven
  2. Visievorming
  3. Uitwerking en uitvoeringsagenda
In het proces maken we een onderscheid tussen de betrokkenheid van de politiek, de ambtenaren en de samenleving. Zij zitten heel precies na elkaar, zodat op de juiste momenten besluiten worden genomen en de kennis en inbreng van eenieder goed wordt benut. In het figuur met het procesplan ziet u deze werkwijze verbeeld. In het proces hebben we een flinke hoeveelheid interviews gehouden, zodat we nu een goed beeld hebben van de vraagstukken en opgaven, die in Altena spelen. In de maandag mei werken we toe naar een gebiedsconferentie, waaraan alle geïnteresseerden uit de gemeente Altena kunnen deelnemen. Deelnemers kunnen de vraagstukken aanvullen, maar vooral helpen bij het verzinnen van oplossingen voor de ingebrachte vraagstukken. Deze fase, waarin we oplossingen bedenken, zetten we na de gebiedsconferentie door in de internetconcultatie. Bewoners en organisaties kunnen 6 weken met elkaar in gesprek gaan en een poll (vragenlijstje met meerkeuzevragen) invullen om zo nieuwe oplossingen aan te dragen.

De zomerperiode gebruiken we om een eerste visie op hoofdlijnen te maken. Na de zomer zullen we nogmaals een gespreksronde houden en via een dorpenronde (waarbij meerdere dorpen geclusterd worden) de visie verder aanscherpen. In bijgaand processchema ziet u de volgorde van de procesmomenten en de opbouw va de drie fasen


altena
2216